Labdien LELBĀL saime, mācītāji/as, draudžu priekšnieki/ces un dāmu komitejas priekšnieki/ces!

Labdien LELBĀL saime, mācītāji/as, draudžu priekšnieki/ces un dāmu komitejas priekšnieki/ces!
Daudzviet šo svētdien svinēsim Ģimenes dienu un pateiksimies personīgi vai savās sirdīs saviem vecākiem, ģimenei par mīlestību un gādību, ko esam no viņiem saņēmuši. Daudzi pavadīsim šo dienu ģimenes lokā.
Uzsverot ģimenes nozīmīgo lomu bērna dzīvē, un ka katram bērnam ir tiesības uz ģimeni un mājām, LELBĀL ir uzsākusi sadarbības projektu “ Dzīvības Ceļš- no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām” ar Latvijas Valsts sociālās aprūpes centra filiāli “Rīga”.
Šī projekta ietvaros LELBĀL plāno atbalstīt un veicināt kontakta veidošanu starp insti- tūcijā esošu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ( FT) un sabiedrību diasporā, aicinot draudzes uzņemties garīgu gādību par bērniem un piedalīties diskusijās, pārrunās par jautājumiem, kas skar bērna ar funkcionāliem traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā.
Šobrīd filiālē "Rīga" dzīvo 37 bērni ar smagiem FT, no kuriem 12 bērni tur atrodas uz vecāku iesnieguma pamata. Šie 25 bez vecāku gādības palikušie bērni aprūpes iestādē dzīvo lielākoties no dzimšanas. Bērnu vecums ir no 4 līdz 17 gadiem. Sasniedzot pilnga- dību, bērns parasti tiek pārvietots uz pieaugušo aprūpes centru. Šiem bērniem tā arī nav izdevies atrast uzņemošo ģimeni ( foster vai forever family). Iemesli ir dažādi: gan sabie- drības aizspriedumainība par cilvēku ar FT, gan nepietiekams dažāda veida atbalsts/pa- kalpojums ģimenēm ar bērniem ar FT, gan arī izglītības un medicīnas iestāžu nepiee- jamība (ārpus LV lielajām pilsētām un centriem). Lai kādi arī nebūtu iemesli, institūcija nevar aizstāt ģimenes modeli, un ir jācenšas meklēt risinājumi.
Tādēļ ar šo projektu ceram šos aizspriedumus un stereotipus lauzt un izcelt bērnu un viņa vajadzību pēc ģimenes un mājām. LELBĀL saime ir aicināta iepazīties un izvēlēties bērnu, ko ņemt savā “ garīgā paspārnē” un būt šī bērna dzīvē, kamēr viņš/ a gaida uz savu ģimeni. Nokārtojot brīvprātīgā vai viesģimenes statusu, būtu tad arī iespējams ar bērnu tikties un pavadīt laiku kopā, ja esat Latvijā .
Šī projekta ietvaros LELBĀL arī plāno palīdzēt uzlabot veselības un dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem , kuri šobrīd atrodas valsts aprūpes centra filiālē “ Rīga”.
LELBA Palīdzības nozare ir jau piešķīrusi finansiālu atbalstu, lai trīs Neirokustības ( Anat Baniel Method/ Neuromovement ) terapeites no ASV no š.g. 21.jūnija-28. jūnijam
varētu strādāt ar 16 bērniem, kā arī sniegt konsultācijas pārējiem bērniem un kolektīvam valsts aprūpes centra filiālē “ Rīga”.
LELBĀL saime ir aicināta finansiāli atbalstīt šo projektu, iepazīstoties ar nepieciešamo palīglīdzekļu sarakstu, kas atspoguļo, kas šobrīd bērnu nama bērniem trūkst ikdienas lietošanai.
Lai tuvāk iepazītos ar šo projektu, lūdzu, apskatiet saiti Dzīvības Ceļš

1. Saite par brīvprātīgā statusa iegūšanu VSAC Brīvprātīgie
2. Saite informācijai par viesģimenes statusa iegūšanu Viesģimene
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar sadarbības projekta vadītāju
mācītāju Daci Skudiņu, rakstot skudina@gmail.com vai zvanot 314-239-5860.
Projekta padomes vārdā,
LELBĀL Arhibīskape Lauma Zušēvica
LELBA Pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš LELBĀL
Latvijā Pārvaldes priekšnieks prāv. Kārlis Žols
LELBA palīdzibas nozares vadītāja Sandra Kalve
LELBA ārmisijas nozares vadītāja māc.Dace Skudiņa