Pateicība

Draudzes dāmu komitejas un skoliņas vārdā izsakam sirsnīgu pateicību ikvienam kuŗš atbalstīja “ Priecīgās Pēdas” sarīkojumu š.g. 11. maijā.   Sarīkojums tika apvienots ar skoliņas izlaidumu un Ģimenes dienu.  Lielais apmeklētāju skaits pierādīja, ka drīkstam apvienot sarīkojumus.  Inese Siliņa ar Ieva Dexteri ļoti pirmklasīgi novadīja šo sarīkojumu.  Paldies viņam abām no dāmu komitejas.

Pateicoties lielai apmeklētāju atsaucībai un arī caur pastu iesūtītiem ziedojumiem,  ieņēmām $ 2,100.00 un naudu nosūtījām LELBA’i , kuŗa organīzēja šo pasākumu.  Dāmu komiteja sedza izdevumus $135.00 apmērā.

Nauda jau ir aizceļojusi uz Kurzemi, kur bērniem tiek izdalītas zeķes un  apavi.

Pateicībā Rita Sēja, dāmu komitejas priekšniece.

Inese Siliņa un Ieva Dextere, skoliņas vadītājas.