60.gadu jubilejas dievkalpojums - fotogrāfijas, video ieraksts

Fotogrāfijas atrodamas šeit. Paldies Birutai Z. par fotografijām.
Video ieraksts atrodams LELBA mājas lapā. Ieraksta apjoms ir ap 300Mb lūdzu dodiet laiku līdz ieraksts lejupielādēsies. Ierakstu var atrast šeit. Paldies Jānim L. par ieraksta tapšanu.
22.janvārī Oregonas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze svinēja 60 pastāvēšanas gadus un draudzē ieveda jauno diakoni Rutu Bambani. Vēl četras dienas pirms tam, draudzes vadība nezināja vai svinības  varēs notikt, jo diakones amata ievešanā jāpiedalās kādam no LELBĀL  Virsvaldes. Mūsu tuvākais LELBĀL Virsvaldes  pārstāvis ir Dr. Juris Cilnis, kuŗš dzīvo pagājušā nedēļā  iesnigušajā  un apledojušā Seatlā.  Tomēr apstākļi manījās Dr. Juris Cilnis, Sietlas draudzes mācītāja Dr. Daira Cilne, draudzes bijušais mācītājs emeritus Edgars Petrēvics, draudzes mācītājs Viesturs  Bambans, diakone Ruta Bambane  un   četrdesmit draudzes locekļu   piedalījās dievkalpojumā. Daži no tiem bijuši draudzē kopš tās dibināšanas.
Dievvārdus teica mācītāja Dr. Daira Cilne, liturģijā piedalījās visi mācītāji un diakone Bambane. Dievkalpojumu skaisti kuplināja ar  divām dziesmām  četrbalsīgs ansamblis, Davidam Firman spēlējot flautu, pavadījumus spēlējot Tamijai (Tammy )Firman.
Dr.Juris Cilnis  uzrunāja ievedāmo diakoni un draudzi. Diakonei Rutai Bambanei atgādinot viņas pienākumus pret draudzi  starp citu sakot: ”Mēs skubinam Tev šo draudzi uzticīgi mācīt nevis cilvēku gudrībā, bet dieviškā patiesībā, kas atrodamas apustuļu grāmatās.” Dr.Cilnis mudināja diakoni stiprināt draudzes locekļus ar padomu, kad tas nepieciešams, gādāt par jaunatni un tai rādīt ceļu.
Uz jautājumu „Vai esi apņēmusies Dieva un draudzes priekšā : Tu esi izšķīrusies un apņēmusies uzņemties svēto diakones amatu, lai savā laikā par savu kalpošanu varētu atbildēt mūsu mūžīgam Ganam Jēzum Kristum ,kas tevi savā darbā aicinājis. Ja tu to esi apņēmusies, tad atbildi, sacīdama: ”Jā, ar Dieva palīgu.”  To diakone Bambane solījās.
Arī draudzi uzrunāja Dr.Cilnis  sacīdams:” Vai gribi šo diakoni pieņemt kā savu dvēseļu ganu un kopēju un vai solies viņu atbalstīt viņas darbā ,lai tas nāktu draudzei par laicīgu un mūžīgu svētību. Uz to draudzes atbildēja ar skanīgu „Jā”.
Jauno Oregonas draudzes diakoni ar roku uzlikšanu un svētības vārdiem  sveica klātesošie  garīdznieki un roku spieda Dr.Juris Cilnis.  Viņš jaunībā bija Oregonas draudzes loceklis laikā,  kad viņa   tēvs Jānis Cilnis bija  draudzes mācītājs.
Pēc dievkalpojuma, Centra zālē tikāmies baudīt glāzi   vīna  un   dāmu komitejas sagādāto  mielastu.
Diakoni Rutu Bambani   no Dāmu komitejas  apsveica dr.Rita Sēja, no skoliņas Ieva Dekstere (Dexter) ar skolas bēniņiem, pasniedzot baltu orchideju, ar rozēm no korporācijas Imeria  Portlandes/Sietlas kopas Rūta Jurisone, no Studenšu Korporāciju Kopas  Vaiva Puķīte , personīgi Dr. Aina Pamovska un  no Oregonas Latviešu Biedrības , priekšniece Ināra Beitlere.
Dziedājām korāļus māc. Dr.Dairas Cilnes pavadījumā.
Pēc kafijas sekoja draudzes priekšnieka Juŗa Orles stāsts par draudzes tapšanu, veidošanos, maiņām gadu gājumā, viņš pieminēja  bijušos mācītājus un draudzes dibinātājus.  
Dr.Juris Cilnis  sveica draudzi pieminot savu nelaiķi tēvu, māc. Jāni Cilni, sveica  LELBĀL , savas ģimenes  un
Sietlas draudzes vārdā.
Draudzi sveica Oregonas Latviešu  Biedrības priekšniece Ināra Beitlere, ar svētības vārdiem  bijušais draudzes  mācītājs  emeritus Edgars Petrēvics ,Rūta Jurisone pateicās draudzei par atbalstu skoliņai, kuŗā kādreiz bija 27 skolnieki un 8 skolotāji, tagad 10 skolnieki  un mazāk skolotāju. Koŗa priekšnieks Andrejs Grīslis pateicās draudzei par atbalstu.
Draudzes mācītājs Viesturs Bambans  pateicās draudzei par atvērtām sirdīm, un skaisto laiku kopš viņš un Ruta ieradās Oregonā un vēlēja draudzei  priecīgi staigās ar to Kungu.
Rakstiski apsveikumi bija no LELBĀL archibīskapa Elmāra E. Rozīša, to nolasīja draudzes priekšnieks . Rakstiski bija sveikuši arī  LELBĀL garīgā viceprezidente prāv. Lauma Zušēvica  un rietumu apgabala prāvests Dāvis Kaņeps.
Bijušie draudzes locekļi, Dr. Astrīda Seja – Kaugara  no Milvokiem un viņas brālis jurists  Tālis Sēja no Bostonas , kuŗi Oregonas draudzē uzauga, atrakstīja sirsnīgu sveicienu un pateicības vēstuli par atbalstu viņiem iegūstot latvisko izglītību draudzes skoliņā un Kursā.
Vēlreiz mūs iepriecināja  kvartets, kuŗā dziedāja dr.Juris Cilnis, Ruta Bambane, Sandra Brigsa un Tamija  Firman. Davids Firman uz flautas, Tamijas klavieru pavadījumā atskaņoja Faure  opus 16 „Berceause” (Šupuldziesmu).
Dāmu komitejas priekšniece Dr.Rita Sēja  ar rozēm pateicās savām čaklajām palīdzēm dāmu komitejā, visiem garīdzniekiem , draudzes priekšniekam Jurim Orlei  un Dr. J.Cilnim.
Sirsnīga, jauka diena, vēsā, lietainā Oregonā sasildīja sirdis tiem, kam šī draudze ir mīļā un  tiem ,kas  draudzei vēlē Dieva svētību nākamos desmit un vairāk  gadus.
                     
Zinta Kūlīte