Oregonas Latviešu E. Lut. Draudzes 50 gadu darbības atcere

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 

ka Viņš deva savu Vienpiedzimušo Dēlu,

lai neviens, kas tic uz Viņu nepazustu,

bet dabūtu mūžīgo dzīvību (Jņ.3:16)

Pirmie latviešu dievkalpojumi Oregonā notika 1949. gada 24. decembrī, Sēlemā un pēc tam 1950 gada 14. jūnijā Milvokos Oregonas Latviešu Biedrības izkārtojumā, un tos abus vadīja mācītājs Edmunds Māčš.

Mūsu draudzes vēsture, kā jau tas daļai no mums zināms, sākās 1952. gada 13. janvārī. Tā gada sākumā visiem Portlandē un apkārtnē dzīvojošiem, apzinātiem latviešiem pienāca paziņojums par reliģiskās kopas dibināšanu. Šo paziņojumu bija parakstījuši Marija Ūdre, Rozīte Zariņa un Arvīds Trapāns. Reliģiskajā kopā tajā dienā pierakstījās jeb iestājās 66 cilvēki, gan pieaugušie, gan bērni. No šiem 66 draudzē vēl sastāv 9: Zānis un Rozīte Zariņi (pierakstījušies kā 6. un 7.), Dzirdra Karlberga (29.), Rasma Celma Kurmiņa (37), Dr. Margarita Bruniņa (39.), Inese Bruniņa (40.), Juris Orle (52.), Frīda Siliņa Zālīte (54.) un Rita Šrama (66.). Par kopas priekšsēdi ieviēlēja Jāni Celmu. Pirmās locekļu nodevas bija $ 1.00 mēnesī.

"Kopa ir dibināta ar vienu vienīgu mērķi - sekmēt tautiešu garīgo aprūpi un palīdzēt saviem tuvākajiem - rūpēties, lai ikviens latvietis varētu klausīties Dieva vārdu savā latviešu valodā, lai jaunatne baudītu kristīgu audzināšanu un kristīgs gars un saticība, lai valdītu mūsu sirdīs, ģimenēs un savstarpējā atieksmēs."

Vairākkārt esam atzīmējuši un svinējuši mūsu draudzes pastāvēšanu un darbības gadus. To darījām pēc 25 gadiem (1977. gadā), pēc 40 gadiem (1992. gadā) un pēdējo reizi 1997. gadā pēc nostrādātiem 45 gadiem.

Šī gadā 10. martā atzīmēsim un svinēsim mūsu Latviešu Ev. Lut. Draudzes 50 gadu pastāvēšanu.

Šeit varētu piezīmēt, ka Oregonas Latviešu Biedrību dibināja, jau 1949. gadā un drīz pēc tam sāka darboties Latviešu Papildskoliņa gan Sēlemā, gan Portlandē, pirms pastāvēja draudze, resp. reliģiskā kopa.

Portlandes latviešiem, arī vēl pēc reliģiskās kopas nodibināšanas, bija jāgaida vairāk nekā 2 1/2 gadu, kamēr mums pašiem bija savs mācītājs. Dievaklpojumus līdz tam vadīja mācītāji Dr. Kārlis Kundziņš, Edmunds Mačš, V. Goba un A. Galiņš, kas visi toreiz dzīvoja Vašingotnas pavalstī. Tikai 1954. gada septembrī mācītājs Jānis Cilnis ar kundzi Elizabetu un dēlu juri pārcēlās no Kolorādo uz Portlandi.

Nākošie 29. gadi bija mūsu draudzes augšanas un spēka gadi. Ja vēl 1953. gadā kopā bija 84 pilntiesīgi locekļi, tad 70-os gados to skaits tuvojās 250. Reliģiskā kopa jau 1954. gada rudenī bija kļuvusi par draudzi un 1957. gadā tajā bija 220 locekļi, no tiem 32 bērni. Mūsu draudzes skolā dažus gadus mācījās 45 skolnieku.

Ļoti nozīmīgi mūsu draudzē bija 70-tie gadi. Ārkārtas draudzes sapulcē 1976. gada 17. oktobrī Betlemes Baptistu baznīcā, 5500 SW Dosch Road, nolēmām iegādāties šo baznīcu un apkārtējo zemi. Tā paša gada Pirmajā Adventā svētdienā (28. novembrī) sākās pastāvīgi dievkalpojum9 baznīcā un skolas darbs apakšējā stāvā - pašu īpašumā. Drīz pēc tam Visvaldis un Dr. Jolanta Bokumi uzdāvināja draudzei savu māju, kuru draudze pārdeva un ieguva naudu. Jau 1977. gada 18. novembŗa Latvijas Valsts Svētku akts notika jaunajā, vēl gluži nepapbeigtajā sariķojumu zālē. Galvenā runātāja šajās svinībās bija Dr. Vaira Vīķe-freiberga no Montrēālas, Kanadā.

Pēc draudzē nokalpotajiem vairāk nekā 28 gadiem mācītājs J. Cilnis paziņoja, la paredzējis pensionēties pēc 75 gadu sasniegšanas. Nākošajos 18 gados mūsu draudzi aprūpēja četri gados jauni teologi, kam Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudze bija pirmā, via viena no pirmajām draudzēm un darba vietām:

  1. Māc. Gunārs Lazdiņš no 1983. gada līdz 1988. gadam;
  2. Māc. Edgars Petŗevics no 1988. gada līdz 1992. gadam;
  3. Diak. Gija Brokāne-Galiņa, no 1995. gada līdz 2001. gadam;
  4. Evaņģ. Viesturs Bambans, sākot ar 2001 gada februāri.

Pēc mācītāj G. Lazdiņa un E. Petrēvica aiziešanas uz citām latviešu draudzēm un pirms jauno draudzes ganu ierašanās, māc. J. Cilnis izpalīdzēja un turpmākajos vairāk nekā 2 gados vadīja 40 dievkalpojumus, piepalīdzot mācītājiem Mārtiņam Rubenim (14 reizes), G. Lazdiņam (3 reizes), mācītājai Dainai Salnītie (2 reizes), mācītājm Edgaram Petrēvicam, mācītājām Dr. Ņinai Rautenšildei un Astrai Reinei, diakonei Maijai Cepurei un teloģijas studentam Gatim Līdumam (katrs vienu reizi).

Mūsu draudzes un arī mūsu locekļu dzīvē bijuši skumji, gan priecīgi notikumi. Šajos 50 gados mēs esam izvadījuši pēdējā gaitā 5 bijušos draudzes priekšniekus: Jāni Celmu, Alfrēdu Zālīti, Frici Adamoviču, Voldemāru Pamovski un Juri Jurisonu. Nav vairs mūsu vidū reliģiskās kopas dibinātāju Maijas Ūdres, Arvīda Trapāna, Artūra Karlberga; mūsu ilgadīgā ērģelnieka  un kasieŗa Jura Ciļņa, mūsu pirmā mācītāja Jāņa Ciļņa un viņa Kundzes Elizabetes Cilves, ilggadīgo draudzes valdes locekļu Lidijas Balodes, Lidijas Sidlovskas, Otto Šrama, Jāņa Grīšļa; Dāmu Komitejas priekšniešu un darbiniešu Ernas Grīnbergas, Martas Pētersones, Hildas Orles, Līzes Admomovičas, Marijas Petrēvicas, Annas Eichelbergas. Vairāk nekā 125 mūžībā aizgājušiem draudzes locekļiem piebiedrojušies arī mūsu kādreizējie ērģelnieki Juris Krīgens, Valfrīds Lapše, Vija Auka, Dagmāra Hila.

Piecdesmit gadi ir diezgan ilgs laiks gan cilvēka, gan arī latviešu draudzēs dzīvē ārpus Latvijas. Bet mēs vēl dzīvojam, mēs vēl pastāvam, mums ir sava baznīca, savs centrs. Mums ir jauns draudzes gans Viesturs Bambans. Ceram, ka viņu drīz ordinēs par pilntiesīgu mācītāju. Mums ir arī gados jauns ērģelnieks Andris Garuts, mums darbojas draudze valde, ir ļoti  darbīga Dāmu Komiteja, vēl bērni mācās mūsu Draudzes Skoliņā. Bez dievkalpojumiem mums ir arī Bībeles stundas un citi sarīkojumi - priekšlasījumi, Bazāārs, Draudzes Dārza Svētki - Pikniki. Cerams, ak arī tie, kas vēl nav mūsu draudzes locekļi pievienosies mūsu saimei, mūsu Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzei šajā 50 pastāvēšanas un darbības gadā.

Juris Orle, Draudzes priekšnieks