18. novembrī plkst. 11.00 - Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojums. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojumu. 18. novembrī plkst. 11.00. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.
Māc. Viesturs B., Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes mācītājs

LELBĀL Archibīskapes Laumas Zušēvicas 18. novembra sveiciens

Zimejums-1.jpg

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla - laikrakstā “Latvietis” lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie, dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti!

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas Simtgadi atzīmējot, varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties veselību, Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni katram tās bērnam? Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju uz dēļa, es domāju par nākotni. Kādas debesis būs nākotnē?”

Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā debesīs parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, gan balons ar trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās, kas Latvijas klusā naktī debesis piepilda un liek cilvēkam izbrīnā apklust, un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru lūgšanu. Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas nākotni? Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai priecīgi mākoņi, kas, šķiet, vēsta - tuvojas gaiša, cerīga nākotne, ne tumšas, vētrainas dienas. Un balons ar trīs sirdīm? Debesis bez mīlestības nav iedomājamas, ja Latvijai gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos dzīvot.

Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība, un tik liela, ka no tevis tā prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved tuvāk Pestītājam; cerība - tā tevi uztur svētceļojumā un dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš par šīs mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj sev vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ tā ir vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!

Domājot par nākotni un Latviju tās Simtgadē, lūgsim līdz ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis nestu mieru - kā naktī klusā zvaigžņu sega - un pateicības pilnu prieku debesīs, sveicot baltos mākoņus saules apmirdzētās dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu ticības, cerības un mīlestības svētītas!

Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna acīm lai šī nākotne taptu par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās - visur, kur latvju tauta dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi esam zem vienas debess un mums visiem viena nākotne! Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un prieks, sagaidot Latvijas Simtgadi!

No sirds apsveicu arī jūs - ikvienu mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem, kas reiz dziļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības ieceri! Viņi no sevis deva visu, lai vēl 100 gadus vēlāk mēs viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt un kopā strādāt, lai tuvumā un tālumā - kur vien latvju tauta pulcējas - debesis arī nākotnē vēstītu: “Dievs ir svētījis un svētī Latviju!”

+ Lauma Zušēvica Archibīskape LELBāL


Pateicība par atbalstu Dāmu Komitejas Bazāra rīkošanā

Draudzes dāmu komitejas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam kuŗš atbalstīja musu šī gada bazāru. Itsevišķi liels paldies Inārai Beitlerei par skaisto cimdu sienas izstādi’[. Paldies Anniņai Meļķerei par interesanto stāstījumu un pamatu ( 80 pāru ) cimdu sienas dekorēšnai. Cimdi vēl nāca klāt no Jurisonu ģimenes, Māras Reynolds, Birutas Zommeres un Ritas Sējas.

Baudījām atkal garšīgos kāpostus ar desiņām un saldumus no bagāta kafijas galda. Lielu interesi parādīja klusās izsoles, ar neparasti lielo sēni, gleznām un citām mantām. Paldies visām dāmām par azaida sagādāšanu, un komitejas loceklēm par lielo darbu šo skaisto pēcpusdienu izkārtojot un visiem ziedotājiem un apmeklētājiem.

Pateicībā, Dr. Rita Sēja, D!K! priekšniece

14. oktobrī plkst. 11.00 - Pļaujas Svētku Dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Harvest Church Service, with Holy Communion, on October 14th at. 11.00 AM

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Pļaujas Svētku dievkalpojumu. 14. oktobrī plkst. 11.00 - Pļaujas Svētku Dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Harvest Church Service, with Holy Communion, on October 14th at. 11.00 AM.

māc. ViestursB

Dāmu Komitejas rīkotais Bazārs - 20. oktobrī, plkst. 14.00

Laipni lūdzam Jūs piedalīties Oregonas Latv. ev.-lut. draudzes Gadskārtējā Bazārā. Sestdien, 2018. gada 20. oktobrī, Oregonas Latviešu centrā Sarīkojuma sākums plkst. 2:00 pēcpusdienā.

❅  Garšīgas siltas pusdienas, pieaugušajiem $10, bērniem $5

❅  Būs dabūjami sēņu pīrāgi!

❅  Izlozes un tautisko cimdu izstādes atklāšana

Dāmu Komiteja

Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola atsāk darbību

Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola ar prieku aicina pieteikties bērnus nodarbībām rudens semestrī! Skolas gaitas atsāksim 9. Septembrī, 10:00 no rīta .Nāciet dziedāt, dejot, mācīties par Latviju un veidot jaunas draudzības! lepriekšējas Latviešu valodas prasmes nav nepieciešamas, ar prieku gaidām visus!
Mācības norisinās : Svētdienā s 10:00-12:00. Mācību maksa: $35/semestrī. Pirmā skolas diena: 9. Septembris Pieteikties pa e-pastu: aayurisich@gmail.com

Oregon Latvian Ev. Lut. Sunday School is excited to announce the enrollment for the fall semester.First day of school wil1 be on September 9, at 10.00AM. Come sing, dance, learn about Latvia and make new friends! Previous knowledge of Latvian language is not necessary, everyone is welcome!
School days: Sundays 10am-12pm. Tuition: $35/semester. First day of schoo.: September 9. To apply email: aayurisich@gmail.com                        

Pārzine Anda Yurisich

Dievkalpojums 26. augustā, plkst. 11.00. Pēc dievkalpojuma Dārza svētki. Church Service on August 26th at 11.00 AM. Picnic - after the Service

Esiet mīļi aicināti un gaidīti dievkalpojumā un Dārza Svētkos. 26. augustā plkst. 11.00 - dievkalpojums. Dievkalpojumā pieminēsim 23. augusta  staļinisma un nacisma  upuru piemiņas dienu. Pēc dievkalpojuma Dārza Svētki - Pikniks. Līdzi ņemami groziņi. Aiciniet draugus un paziņas!  Church Service, on August 26th at. 11.00. After the Service Picnic. Please bring a potluck. 

māc. ViestursB

LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas pārdomas - 2018. gada 2. augustā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

No sirds ceru, ka Dievs jūs ir svētījis ar iespēju atspirgt no darba slodzes un baudīt vasaru. Zinām, ka ne visiem šis ir bijis skaists laiks. Lūgsim par tiem, kas Kalifornijā, Zviedrijā un Grieķijā smagi cieš dēļ tik spēcīgiem dzīvību un dabu apdraudošiem ugunsgrēkiem! Lūgsim arī par Latviju, jo Kurzemē deg meži un lielais karstums daudziem nes nelabvēlīgas sekas! Atcerēsimies: “Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi.”(I Kor. 12:26) Mēs varam palīdzēt, ja kāds ir cietis.

Lūgsim arvien par mūsu draudzi Aizputē, un jo sevišķi 8. augustā! Todien būs apelācijas instances tiesa lietā starp LELB un Aizputes Sv. Jāņa draudzi. Lai Dievs stiprina mācītāju Vari Bitenieku, draudzes vadību un visu draudzi, kas tik ļoti daudz centušies, lai nezaudētu savu dievnamu! Dievs lai vada un svētī! Tāpat turpināsim lūgt par mūsu Liepājas Krusta draudzi, mācītāju un vadību.

Pēc plenārsēdes daudz bija ko domāt, vēl vairāk ko lūgt pateicībā Dievam par mūsu Baznīcu un katru tās Virsvaldes un Revīzijas komisijas locekli. Kad pirms daudziem gadiem Latvijā sākās atdzimšanas un atjaunošanās kustība, mēs tik ļoti Dievam pateicāmies, jo Viņš tieši tajā laikā mūs bija aicinājis dziļāk un pilnīgāk iesaistīties kopīgā darbā, lai atjaunotos cerība un iedvesmotu visu mūsu Baznīcu.

Vai tāds laiks varētu atkārtoties? Mūsu gatavība atjaunot sadarbības padomes darbu vismaz radīs iespēju atsāk sarunu ar LELB. Dievs lai dod, ka mēs atrastu, kā vienoties Kristū, lai mēs kopā veiktu savu īpašo aicinājumu un sevišķo misiju kalpot latviešu tautai! Dieva vārds atgādina: “Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un kas vēl būs, tas arī jau ir sen bijis, jo Dievs atjauno nereti arī jau sen pagājušo.” ( Māc. 3:15)Un mazliet vēlāk Mācītājs iedrošina un mūs mudina: “No rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.” (Māc. 11:6)  Lai Dievs svētī!

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā,

+ Lauma Zušēvica

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudze dziļās sērās paziņo: Mūžībā mūsu draudzes locale Rita Šrama

dzimusi: 1926. gada 26. aprīlī, Rīgā
mūžībā: 2018. gada 1. jūnijā, Portlandē

 

Izsākām līdzjūtību Ritas Šramas ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem.
Piemiņas dievkalpojums notiks 2018. gada 24. jūnijā plkst. 11.00. Sīkāka informācija sekos. Remembrance  Service for Rita Srams will be held on June 24th at 11.00. Additional information will be provided soon.

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes valde un mācītājs Viesturs Bambans