Dievkalpojums 26. augustā, plkst. 11.00. Pēc dievkalpojuma Dārza svētki. Church Service on August 26th at 11.00 AM. Picnic - after the Service

Esiet mīļi aicināti un gaidīti dievkalpojumā un Dārza Svētkos. 26. augustā plkst. 11.00 - dievkalpojums. Dievkalpojumā pieminēsim 23. augusta  staļinisma un nacisma  upuru piemiņas dienu. Pēc dievkalpojuma Dārza Svētki - Pikniks. Līdzi ņemami groziņi. Aiciniet draugus un paziņas!  Church Service, on August 26th at. 11.00. After the Service Picnic. Please bring a potluck. 

māc. ViestursB

LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas pārdomas - 2018. gada 2. augustā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

No sirds ceru, ka Dievs jūs ir svētījis ar iespēju atspirgt no darba slodzes un baudīt vasaru. Zinām, ka ne visiem šis ir bijis skaists laiks. Lūgsim par tiem, kas Kalifornijā, Zviedrijā un Grieķijā smagi cieš dēļ tik spēcīgiem dzīvību un dabu apdraudošiem ugunsgrēkiem! Lūgsim arī par Latviju, jo Kurzemē deg meži un lielais karstums daudziem nes nelabvēlīgas sekas! Atcerēsimies: “Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi.”(I Kor. 12:26) Mēs varam palīdzēt, ja kāds ir cietis.

Lūgsim arvien par mūsu draudzi Aizputē, un jo sevišķi 8. augustā! Todien būs apelācijas instances tiesa lietā starp LELB un Aizputes Sv. Jāņa draudzi. Lai Dievs stiprina mācītāju Vari Bitenieku, draudzes vadību un visu draudzi, kas tik ļoti daudz centušies, lai nezaudētu savu dievnamu! Dievs lai vada un svētī! Tāpat turpināsim lūgt par mūsu Liepājas Krusta draudzi, mācītāju un vadību.

Pēc plenārsēdes daudz bija ko domāt, vēl vairāk ko lūgt pateicībā Dievam par mūsu Baznīcu un katru tās Virsvaldes un Revīzijas komisijas locekli. Kad pirms daudziem gadiem Latvijā sākās atdzimšanas un atjaunošanās kustība, mēs tik ļoti Dievam pateicāmies, jo Viņš tieši tajā laikā mūs bija aicinājis dziļāk un pilnīgāk iesaistīties kopīgā darbā, lai atjaunotos cerība un iedvesmotu visu mūsu Baznīcu.

Vai tāds laiks varētu atkārtoties? Mūsu gatavība atjaunot sadarbības padomes darbu vismaz radīs iespēju atsāk sarunu ar LELB. Dievs lai dod, ka mēs atrastu, kā vienoties Kristū, lai mēs kopā veiktu savu īpašo aicinājumu un sevišķo misiju kalpot latviešu tautai! Dieva vārds atgādina: “Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un kas vēl būs, tas arī jau ir sen bijis, jo Dievs atjauno nereti arī jau sen pagājušo.” ( Māc. 3:15)Un mazliet vēlāk Mācītājs iedrošina un mūs mudina: “No rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.” (Māc. 11:6)  Lai Dievs svētī!

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā,

+ Lauma Zušēvica

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudze dziļās sērās paziņo: Mūžībā mūsu draudzes locale Rita Šrama

dzimusi: 1926. gada 26. aprīlī, Rīgā
mūžībā: 2018. gada 1. jūnijā, Portlandē

 

Izsākām līdzjūtību Ritas Šramas ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem.
Piemiņas dievkalpojums notiks 2018. gada 24. jūnijā plkst. 11.00. Sīkāka informācija sekos. Remembrance  Service for Rita Srams will be held on June 24th at 11.00. Additional information will be provided soon.

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes valde un mācītājs Viesturs Bambans

Ēdīsim zupu un dziedāsim

Draudzes dāmu komiteja laipni aicina Jūs uz Zupas Pusdienām un dziedāšanu 10. jūnijā pēc dievkalpojuma, 12:15 pp centra zālē.

Būsim sagatavojušas dažādas zupas, bet ja kāds/kāda no Jums vēlas arī pagatavot zupu un papildināt mūsu galdu, būsim ļoti priecīgas un pateicīgas.

LELBA rīko akciju, lai sagādātu siltas pusdienas bērniem Venecuēlā. Ar prāv. G. Lazdiņa starpniecību pašlaik tiek sagādātas siltas pusdienas 120 bērniem divas reizes nedēļā.  Lai varētu paēdināt vairāk bērnus un biežāk, nekā divas reizes nedēļā, LELBA = Latviešu ev.-lut. baznīca Amerikā, aicina mūsu palīdzību.  Viss tīrais atlikums tiks aizsūtīts LELBA’i  projekta atbalstam. Pēc zupu izbaudīšanas pakavēsimies un padziedāsim mūsu mīļās dziesmas.

Ieja pret ziedojumiem sākot ar $ 5.00 no personas un bērniem līdz 12 gadiem puscena.

Uz redzēšanos svētdien, 10. jūnijā, lūdzu ieraksties savos kalendāros. 

Dr. Rita Sēja, Dāmu Komitejas priekšniece.

Esiet aicināti piedalīties Latviešu Centra Apkopšanas Talkā 5. maijā plkst. 9.00

Atgadinām, ka šo sestdien 5. maijā ir mūsu gadskārtēja Centra apkārtnes sakopšanas talka.
Sāksim strādāt 9-os.  Lūdzu ņemiet līdzi darba rīkus: zāģus, lāpstas, grābekļus, kapļus,  slotas, ķerras, zāles "ēdējus" - pļāvējus, dārza šķēres un vēl ko, kas vien varētu noderēt, sakopjot mūsu Centra apkārtni. Nāciet un aiciniet līdzi bērnus un jauniešus.  Pēdējos gadus bieži līdzi ir jaunieši un bērni. Ir jauki satikties, iepazīties un arī pastrādāt tā lielākā pulkā. Bērni var izskraidelēt un izšūpoties...
Būs " Anita's un draugu" garšīgas pusdienas.

Just a reminder about our grounds clean-up this Saturday May 5th.  We will start at 9 o'clock. Please bring along whatever is needed for a successful clean-up.  Take along your children. There are always a number of children.  It is a nice opportunity to meet and have fun together.
Lunch will be served  by "Anita and friends".
Centra Valde

11. martā plkst. 11.00 - Dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM.

Esiet  mīļi aicināti un gaidīti kopā ar Oregonas Latviešu ev. Lut. draudzi svinēt dievkalpojumu 11. martā plkst. 11.00, ar  Sv. Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis pie kafijas galda. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM. After the Service a Fellowship hour. 

māc. ViestursB

Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā, kurš notika 2017. gada 12. novembrī

Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā, kurš notika 2017. gada 12. novembrī. Paldies LELBĀL archibīskapei Laumai Zušēvicai par vizitāciju un dalību dievkalpojumā. Paldies ikvienam kurš veltīja savu laiku un līdzekļus, lai svinības varētu notikt. Paldies draudzes priekšniekam Jurim Orlem, Dr. Ritai Sējai  un draudzes Dāmu Komitejas darbiniecēm.