Oregonas Latv. Ev. Lut. Draudzes Dāmu Komitejas Pateicība

Draudzes dāmu komitejas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam, kuŗš atbalstīja mūsu bazāru gan ar savu klātbūtni, gan iesūtot ziedojumus. Priecājamies, par lielo apmeklētāju skaitu un skaisto Trjdeksnīša priekšnesumu. Bija jauka pēcpusdiena, viesi ēda, pirka lozes, ierakstījās klusās izsolēs un ciemojās. Paldies par Jūsu atbalstu mūsu darbam. Mēs sniedzam atbalstu ne tik vien mūsu draudzes locekļu un vietējo vajadzībām, bet atbalstam nometni Kursu, Izglītības centru, sūtam naudu uz Latviju bērnu aprūpei, Latvijas invalīdiem zālu iegādei, Zvannenieku mājai, Bridge Builders International—organizācija kura tiešām dara lielus darbus Latvijā. Atbalstam daudz bērnu ģimenes, Lutheran World Federation, ar kuru palīdzību, mēs visi ieceļojām ASV. Kā redzat, mūsu atbalsts sniedzas pāri Oregonas robežām, pateicoties Jūsu visu līdzdalībai. Mūsu darbības kapitāls palielinājās par $ 2,300.00

Pateicībā, Jūsu Dr. Rita Sēja, Dāmu Komitejas priekšniece.

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes Dāmu Komitejas rīkotais Bazārrs 5. oktobrī, plkst, 14.00.  Ladies Aid's Bazaar on October 05, 2019 at 2.00 PM

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes Dāmu Komitejas rīkotais Bazārrs 5. oktobrī, plkst, 14.00. Ladies Aid's Bazaar on October 05, 2019 at 2.00 PM. Bazāra uzstāsies Trejdeksnītis no Sietlas. Esiet aicināti un mīļi gaidīti!

Informācija ievietota sadarbībā ar Dr. Ritu Sēju

Bazaar_2019_2.jpg

Dr Ainas Pamovskas Piemiņa Dievkalpojums 2019. gada 28. jūlijā

Oregonas latviešu ev. - lut. draudze dziļās sērās ziņo, ka mūžībā ir aizgājusi Dr. Aina Pamovskis. Dzimusi 1919. gada 19. maijā, Latvijā. Mirusi 2019. gada 19. jūlijā, Beaverton, Oregon. Piemiņas

Dievkalpojum notiks š.g. 28. jūlījā plkst 11.00. Ziedu vietā ziedojums Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzei, čeku rakstīt uz Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes vārda, sūtīt draudzes kasierim Jānim Zommeram, adrese: 32089 Buena Vista Drive, Arch Cape, OR 97102-0121.
Memorial Service will be held on Sunday, July 28th at 11:00AM at the Oregon Latvian Lutheran Church, at 5500 SW Dosch Rd. Portland, Oregon 97239. Phone: (503) 246-9482. www.latvianchurchinoregon.org).

A memorial donation in lieu of flowers will be appreciated. Check may be made out to Oregon Latvian Evangelical Lutheran Church. Send to Janis Zommers, treasurer of the Oregon Latvian Ev. Luth. Church, 32089 Buena Vista Drive, Arch Cape, OR 97102-0121

māc. Viesturs B

Oregonas Latviešu Biedrība ielūdz - Līgošana Oregonas Latviešu Centrā


Ikvienu laipni aicinām š.g. 23. jūnijā plkst. 16.00 (4pm) uz Jāņu svinēšanu Oregonas Latviešu centrā.
Desiņas, skābi kāposti, Jāņu siers, alus un vīns. Ļūdzu ņemat līdz groziņus ar saviem gārdumiem!
Dziedāsim – līgosim – iesim rotaļās – bedmintonu spēlēsim…!
Ieeja pret ziedojumiem sākot no 5 $. Bērniem līdz 14. gadiem ieeja brīva.

CELEBRATE MIDSUMMER’S EVE AT THE LATVIAN CENTER!
Everyone is invited to celebrate “Jāņi” - Midsummer’s Eve - at the Latvian Center on June 23rd at 4:00 pm.
Donation starting with $5.00 for adults; children up to 14 years - free.
Enjoy sausages, sowerkraut, “Jāņu” cheese, beer and wine. Bring your "groziņš" (pot luck) of your choice.
Join in singing, dancing and games - there will be family fun for all.
Biruta Zommere

St.John.jpeg

9. jūnijā plkst. 11.00 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu

Esiet mīļi aiciinati un gaidīti kopā ar Oregonas Latviešu Ev. Lut draudzi būt dievkalpojumā - 9. jūnijā plkst. 11.00 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu,Memorial Day’s for the victims of the Communist genocide Service, with Holy Communion on June 9th at 11.00 AM.

māc. ViestursB

Debesbraukšanas Dienas Dievkalpojums un Dr. Ainas Pamovskas Simtgades Jubilejas Dievkalpojums 2019. gada 26.maijā plkst. 11.00

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar Oregonas draudzi svinēt Debesbraukšanas Dienas Dievkalpojumu un Dr. Ainas Pamovskas Simtgades Jubilejas Dievkalpojumu 2019. gada 26. maijā plkst. 11.00. Dievkalpojums notiks ar Sv. Vakarēdienu. You are invited to participate in Church service, which celebrates Ascension Day and 100 year jubilee of Dr. Aina Pamovskis on May 26th at 11.00. The Service will be held with Holy Communion.

māc. ViestursB

Mātes Dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakardēdienu 12.maijā plkst 11.00. Mother's Day Service on May 12th at 11.00.00

Esiet mīļi aicināti un gadīti kopā ar Oregonas Latviešu ev, lut, Draudzi svinēt Mātes dienas dievkalpojumu, ar Sv. Vakarēdienu 12.maijā plast. 11.00. Mother's Day Service, with Holy Communion on May 12th at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Draudzes Skolas izlaidums, lūdzu ņemiet līdzi groziņus. After the Service the Graduation of Church School children, please bring potluck.
māc. Viesturs B

Labdien LELBĀL saime, mācītāji/as, draudžu priekšnieki/ces un dāmu komitejas priekšnieki/ces!

Labdien LELBĀL saime, mācītāji/as, draudžu priekšnieki/ces un dāmu komitejas priekšnieki/ces!
Daudzviet šo svētdien svinēsim Ģimenes dienu un pateiksimies personīgi vai savās sirdīs saviem vecākiem, ģimenei par mīlestību un gādību, ko esam no viņiem saņēmuši. Daudzi pavadīsim šo dienu ģimenes lokā.
Uzsverot ģimenes nozīmīgo lomu bērna dzīvē, un ka katram bērnam ir tiesības uz ģimeni un mājām, LELBĀL ir uzsākusi sadarbības projektu “ Dzīvības Ceļš- no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām” ar Latvijas Valsts sociālās aprūpes centra filiāli “Rīga”.
Šī projekta ietvaros LELBĀL plāno atbalstīt un veicināt kontakta veidošanu starp insti- tūcijā esošu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ( FT) un sabiedrību diasporā, aicinot draudzes uzņemties garīgu gādību par bērniem un piedalīties diskusijās, pārrunās par jautājumiem, kas skar bērna ar funkcionāliem traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā.
Šobrīd filiālē "Rīga" dzīvo 37 bērni ar smagiem FT, no kuriem 12 bērni tur atrodas uz vecāku iesnieguma pamata. Šie 25 bez vecāku gādības palikušie bērni aprūpes iestādē dzīvo lielākoties no dzimšanas. Bērnu vecums ir no 4 līdz 17 gadiem. Sasniedzot pilnga- dību, bērns parasti tiek pārvietots uz pieaugušo aprūpes centru. Šiem bērniem tā arī nav izdevies atrast uzņemošo ģimeni ( foster vai forever family). Iemesli ir dažādi: gan sabie- drības aizspriedumainība par cilvēku ar FT, gan nepietiekams dažāda veida atbalsts/pa- kalpojums ģimenēm ar bērniem ar FT, gan arī izglītības un medicīnas iestāžu nepiee- jamība (ārpus LV lielajām pilsētām un centriem). Lai kādi arī nebūtu iemesli, institūcija nevar aizstāt ģimenes modeli, un ir jācenšas meklēt risinājumi.
Tādēļ ar šo projektu ceram šos aizspriedumus un stereotipus lauzt un izcelt bērnu un viņa vajadzību pēc ģimenes un mājām. LELBĀL saime ir aicināta iepazīties un izvēlēties bērnu, ko ņemt savā “ garīgā paspārnē” un būt šī bērna dzīvē, kamēr viņš/ a gaida uz savu ģimeni. Nokārtojot brīvprātīgā vai viesģimenes statusu, būtu tad arī iespējams ar bērnu tikties un pavadīt laiku kopā, ja esat Latvijā .
Šī projekta ietvaros LELBĀL arī plāno palīdzēt uzlabot veselības un dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem , kuri šobrīd atrodas valsts aprūpes centra filiālē “ Rīga”.
LELBA Palīdzības nozare ir jau piešķīrusi finansiālu atbalstu, lai trīs Neirokustības ( Anat Baniel Method/ Neuromovement ) terapeites no ASV no š.g. 21.jūnija-28. jūnijam
varētu strādāt ar 16 bērniem, kā arī sniegt konsultācijas pārējiem bērniem un kolektīvam valsts aprūpes centra filiālē “ Rīga”.
LELBĀL saime ir aicināta finansiāli atbalstīt šo projektu, iepazīstoties ar nepieciešamo palīglīdzekļu sarakstu, kas atspoguļo, kas šobrīd bērnu nama bērniem trūkst ikdienas lietošanai.
Lai tuvāk iepazītos ar šo projektu, lūdzu, apskatiet saiti Dzīvības Ceļš

1. Saite par brīvprātīgā statusa iegūšanu VSAC Brīvprātīgie
2. Saite informācijai par viesģimenes statusa iegūšanu Viesģimene
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar sadarbības projekta vadītāju
mācītāju Daci Skudiņu, rakstot skudina@gmail.com vai zvanot 314-239-5860.
Projekta padomes vārdā,
LELBĀL Arhibīskape Lauma Zušēvica
LELBA Pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš LELBĀL
Latvijā Pārvaldes priekšnieks prāv. Kārlis Žols
LELBA palīdzibas nozares vadītāja Sandra Kalve
LELBA ārmisijas nozares vadītāja māc.Dace Skudiņa

Gadskārtējā dārza talka mūsu Latviešu Centrā - Setdien 4. maijā sākot ar 9.00

Gadskārtējā dārza talka mūsu Latviešu Centrā - Setdien 4. maijā sākot ar 9.00
Šo sestdien 4. maija aicinām visus palīgā sakopt centra apkārtni: Dārzu, mežu, Jānkalniņu, krūmus, kokus... Šī ir iespēja uz 5-6 stundam pabūt kopā pašiem un ar mūsu kaimiņu tautām - igauņiem un lietuviešiem.. Igauņi parasti ierodas lielākā skaitā. Centīsimies viņus pārspēt skaitā! Sāksim strādāt 9-os no rīta. (Ne 10-os kā Krāmu Tirgus laikā tika minēts) Lūdzu ņemiet. līdzi grābekļus, tačkas/ķerras, pļavējus, cimdus, dārza šķēres, slotas, zāģus, kapļus... Ņemiet līdzi padsmitniekus un mazākos bērnus. Lietuvieši un igauņi bieži ņem līdz savus bērnus.
Pusdienās baudīsim Anitas komandas sagādāto maltīti.

Saturday May 4th at 9 am, we start our annual outdoor spring-cleaning to spruce up the grounds around the OLC. Bring your rakes, brooms, shovels, hoes, wheelbarrows, pruning shears, clippers, saws, chainsaws (protective eyewear) etc !
A hearty buffet lunch will be provided for all volunteers
For a day of good exercise, good company and good fun, come and join us for our annual outdoor clean-up!
Hope to see you!
Centra Pārvaldes vārdā Biruta Zommere

LELBĀL archibīskpes Laumas Zušēvicas Lieldienu raksts - Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā

Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība.

Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā sagatavot dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem atskanēs Kristus augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18.

Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles tajā pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas un krusta nāvi. Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz galam piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies tomēr kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez cerības viņu nākotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonācis tādā vietā?

Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim tukšumam? Redzot no Jēzus kapa novelto akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst.

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības Tu izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic.

To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad šaubas, tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā kapa, lai mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību.

Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. „Bet Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7)

Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam tukšs! Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai mēs spētu izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr pārliecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies.

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi kristīgā mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus savai mūžīgai patiesības spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir Augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu ļaudīm!

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Lai Dievs svētī! + Lauma Zušēvica, Arhibīskape Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas