LELBĀL archibīskpes Laumas Zušēvicas Lieldienu raksts - Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā

Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība.

Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā sagatavot dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem atskanēs Kristus augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18.

Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles tajā pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas un krusta nāvi. Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz galam piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies tomēr kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez cerības viņu nākotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonācis tādā vietā?

Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim tukšumam? Redzot no Jēzus kapa novelto akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst.

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības Tu izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic.

To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad šaubas, tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā kapa, lai mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību.

Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. „Bet Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7)

Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam tukšs! Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai mēs spētu izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr pārliecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies.

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi kristīgā mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus savai mūžīgai patiesības spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir Augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu ļaudīm!

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Lai Dievs svētī! + Lauma Zušēvica, Arhibīskape Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas


Pūpol Svētdienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu 14. aprīlī plkst. 11.00; Palm Sunday Service, with Holy Communin on April 14th at 11.00

14. aprīli plkst. 11.00 - Pūpolu Svētdienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Palm Sunday Service, with Holy Communion, on April 14th at 11.00 AM.

Esiet mīlī aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Pūpol Svētdienas dievkalpojumu.

māc. ViestursB

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu, 10.martā plast. 11.00, Church Service with Holy Communion on March 10th at 11.00

Esiet mīļi aicināti un gaidīti ņemt dalību draudzes dievkalpojumā ar Sv. Vakarēdienu, 10.martā plkst. 11.00, You are invited to participate - Church Service with Holy Communion on March 10th at 11.00 A.M..

Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis. After the Service Fellowship Hour.

māc. Viesturs B.

24. februārī plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on February 24th at 11.00 AM

24. februārī plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on February 24th at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Dāmu Komitejas pilnsapulce un Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes gada sapulce.

Esiet mīļi aicināti un gaidīti draudzes dievkalpojumā, Dāmu Komitejas pilnsapulcē, Draudzes gada sapulcē.

māc. ViestursB

Aicinājums Lūgšanās Būt Nomodā un Lūgt par Venecuēlas Tautu!

Mīļās māsas un brāļi LELBĀL,

Mūs informēja LELBA austrumu apgabalā ievēlētais Dienvidamerikas referents Guntars Gedulis, ka 23. janvārīir plānotas masīvas demonstrācijas visā Venecuēlā protestējot pret Maduro, pieprasot pārejas valdības izveidošanu un brīvas vēlēšanas. Viņš tālāk informēja par notikumiem, kas noveduši līdz šim solim. Kā zemāk varat lasīt, rītdien arī citās valstīs pulcēsies, lai atbalstītu tautu, kas nonākusi kritiskā stāvoklī.*

Šajā tik ļoti liktenīgā dienā aicinu lūgšanās būt klāt mūsu Karakasas Augšāmcelšanās draudzes locekļiem Venecuēlā, Guntaram Gedulim, prāv. Gunāra Lazdiņa ģimenes locekļiem, kas tur dzīvo un noteikti aicina mūs lūgt par visu Venecuēlas tautu, kas ilgstoši smagi cieš dēļ represīvās un viņu mokām vienaldzīgās valdības. Lūgsim, lai demonstrācijas nestu iecerētos rezultātus, bez brutalitātes un asins izliešanas.

Apustulis Pāvils reiz iedrošināja kristiešus Efesā: “Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiettos! Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, bet viss atmaskotais gaismā top redzams, jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma.” (5:11-14a). Vēstuli noslēdzot Pāvila vārdi aicina mūs lūgt un turklāt atklāj kādos apstākļos viņš atrodās: “Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dieva Garā ik brīdi! Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūgšanā par visiem svētajiem, un arī par mani, lai Dievs man dotu īstos vārdus, kad man jāatdara mute, lai drosmīgi sludinātu evaņģēlija noslēpumu. Kā vēstnieks es to sludinu, važās kalts; lai tad esmu bez bailēm, kā man tas pienākas.” (6:18-20)

Mīļās māsas un brāļi Venecuēlā - lai Dievs jūs svētī un pasargā, ka tiekat Svētā Gara stiprināti un vienoti Kristus mierā, lai arī jūs varētu būt bez bailēm, kā arī jums pienākas. Lūgšanās būsim nomodā par jums!

Jūsu + Lauma Zušēvica, LELBĀL archibīskape

*Notikumi ir sekojošie:

5.janvārī - Asamblēja ievēlēja jaunu priekšēdi, deputātu Huanu Guaidó, 35.g.v. inženieru, kas ir atsājis tautā ļoti positīvu iespaidu

10. janvārī – Maduro uzsāka savu jauno prezidentūru, ko vairums valstu uzskata par nelegālu, jo maija vēlēšanas nesekoja attiecīgajiem priekšrakstiem. (Klāt vija tikai Bolivijas, Kubas, Salvadoras un Dividosetijas (!) prezidenti, OPEPa ģenerālsekretārs, Belīzes ekonomikas ministrs, Sankristobalas un Nieves ministru presidents, Turcijas viceprezidents, kāds aktivists Lumumba no Kongo demokrātiskās republikas, kā arī delegācijas no Belīzes, Dienvidāzijas, Īrijas, Baltkrievījas, Krievījas, Alzherijas, Dienvidāfrikas). (valdības ziņu avoti).

14. janvārī – Asambleja paziņoja, ka uzskata Maduro valdību par nelegālu, un ka spēkā ir satversmes 233, 333 un 350 panti. Iznāk tad, ka Asamblejas prezidentam tagad ir jākļūst par pagaidu valsts prezidentu, un ka viņam ir jāizsludina brīvas vēlēšanas.

Pēc tam pagājušajā nedēļā sākās tautas sapucles (“cabildo”) vairākās iekšzemes pilsētās, sapulci Marakaibo apspieda. Guaidó ir redzēts runājam vairākās sapulcēs. Sapulces patlaban turpinājās, un trešdien, 23. janvārī tad nu ir paredzēta masveidīga demonstrācija pa visu zemi, un ir izziņoti koncentrācijas punkti. Bet ja aptjaujām ir taisnība, un ja, piem., tiešām 8 no katriem 10 karakasiešiem protestēs, tad jau visas malas būs pilnas. Protesta akcijas ir izziņotas daudzās valstīs un var atvērt sekojošo lapu, lai redzētu, cik plašās tās ir paredzētas internacionālā līmenī. Skat. venezolanossiempre,wordpress.com. (Tajā pat var redzēt, kur pulcēties ārzemēs,) Tauta šais nedēļās ir radušas lielas ceŗības, ir notikušas visādas pārrunas, arī sarunas ar militāriem, lai neseko Maduro valdības pavēles, negāžās ļaudīm virsū, drīzāk, vēršas pret nelegālo valdību.

13. janvārī plkst. 11.00 - Zvaigznes dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Ephiphany Service, with Holy Communion on January 13th at 11.00 AM.

13. janvārī plkst. 11.00 - Zvaigznes dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Ephiphany Service, with Holy Communion on January 13th at 11.00 AM. Esiet 'mīļi aicināt un gaidīti dievkalpojumā. Vēlu ikvienam no jums Dieva klātnībā svētītu un mierpilna prieka pilnu rūpju 2019. gadu.

māc. ViestursB

16. decembrī plkst. 11.00 - 3. Adventa dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. 3rd Advent Service, with Holy Communion on December 3rd at 11.00 AM

16. decembrī plkst. 11.00 - 3. Adventa dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. 3rd Advent Service, with Holy Communion on December 3rd at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Draudzes Eglīte ar Draudzes Skolas bērnu un jauniešu priekšnesumu. After the Service - Christmas Celebration with Sunday’s School children presentment.

māc. ViestursB

18. novembrī plkst. 11.00 - Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojums. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojumu. 18. novembrī plkst. 11.00. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.
Māc. Viesturs B., Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes mācītājs

LELBĀL Archibīskapes Laumas Zušēvicas 18. novembra sveiciens

Zimejums-1.jpg

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla - laikrakstā “Latvietis” lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie, dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti!

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas Simtgadi atzīmējot, varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties veselību, Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni katram tās bērnam? Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju uz dēļa, es domāju par nākotni. Kādas debesis būs nākotnē?”

Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā debesīs parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, gan balons ar trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās, kas Latvijas klusā naktī debesis piepilda un liek cilvēkam izbrīnā apklust, un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru lūgšanu. Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas nākotni? Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai priecīgi mākoņi, kas, šķiet, vēsta - tuvojas gaiša, cerīga nākotne, ne tumšas, vētrainas dienas. Un balons ar trīs sirdīm? Debesis bez mīlestības nav iedomājamas, ja Latvijai gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos dzīvot.

Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība, un tik liela, ka no tevis tā prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved tuvāk Pestītājam; cerība - tā tevi uztur svētceļojumā un dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš par šīs mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj sev vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ tā ir vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!

Domājot par nākotni un Latviju tās Simtgadē, lūgsim līdz ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis nestu mieru - kā naktī klusā zvaigžņu sega - un pateicības pilnu prieku debesīs, sveicot baltos mākoņus saules apmirdzētās dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu ticības, cerības un mīlestības svētītas!

Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna acīm lai šī nākotne taptu par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās - visur, kur latvju tauta dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi esam zem vienas debess un mums visiem viena nākotne! Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un prieks, sagaidot Latvijas Simtgadi!

No sirds apsveicu arī jūs - ikvienu mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem, kas reiz dziļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības ieceri! Viņi no sevis deva visu, lai vēl 100 gadus vēlāk mēs viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt un kopā strādāt, lai tuvumā un tālumā - kur vien latvju tauta pulcējas - debesis arī nākotnē vēstītu: “Dievs ir svētījis un svētī Latviju!”

+ Lauma Zušēvica Archibīskape LELBāL


Pateicība par atbalstu Dāmu Komitejas Bazāra rīkošanā

Draudzes dāmu komitejas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam kuŗš atbalstīja musu šī gada bazāru. Itsevišķi liels paldies Inārai Beitlerei par skaisto cimdu sienas izstādi’[. Paldies Anniņai Meļķerei par interesanto stāstījumu un pamatu ( 80 pāru ) cimdu sienas dekorēšnai. Cimdi vēl nāca klāt no Jurisonu ģimenes, Māras Reynolds, Birutas Zommeres un Ritas Sējas.

Baudījām atkal garšīgos kāpostus ar desiņām un saldumus no bagāta kafijas galda. Lielu interesi parādīja klusās izsoles, ar neparasti lielo sēni, gleznām un citām mantām. Paldies visām dāmām par azaida sagādāšanu, un komitejas loceklēm par lielo darbu šo skaisto pēcpusdienu izkārtojot un visiem ziedotājiem un apmeklētājiem.

Pateicībā, Dr. Rita Sēja, D!K! priekšniece

14. oktobrī plkst. 11.00 - Pļaujas Svētku Dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Harvest Church Service, with Holy Communion, on October 14th at. 11.00 AM

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Pļaujas Svētku dievkalpojumu. 14. oktobrī plkst. 11.00 - Pļaujas Svētku Dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Harvest Church Service, with Holy Communion, on October 14th at. 11.00 AM.

māc. ViestursB

Dāmu Komitejas rīkotais Bazārs - 20. oktobrī, plkst. 14.00

Laipni lūdzam Jūs piedalīties Oregonas Latv. ev.-lut. draudzes Gadskārtējā Bazārā. Sestdien, 2018. gada 20. oktobrī, Oregonas Latviešu centrā Sarīkojuma sākums plkst. 2:00 pēcpusdienā.

❅  Garšīgas siltas pusdienas, pieaugušajiem $10, bērniem $5

❅  Būs dabūjami sēņu pīrāgi!

❅  Izlozes un tautisko cimdu izstādes atklāšana

Dāmu Komiteja

Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola atsāk darbību

Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola ar prieku aicina pieteikties bērnus nodarbībām rudens semestrī! Skolas gaitas atsāksim 9. Septembrī, 10:00 no rīta .Nāciet dziedāt, dejot, mācīties par Latviju un veidot jaunas draudzības! lepriekšējas Latviešu valodas prasmes nav nepieciešamas, ar prieku gaidām visus!
Mācības norisinās : Svētdienā s 10:00-12:00. Mācību maksa: $35/semestrī. Pirmā skolas diena: 9. Septembris Pieteikties pa e-pastu: aayurisich@gmail.com

Oregon Latvian Ev. Lut. Sunday School is excited to announce the enrollment for the fall semester.First day of school wil1 be on September 9, at 10.00AM. Come sing, dance, learn about Latvia and make new friends! Previous knowledge of Latvian language is not necessary, everyone is welcome!
School days: Sundays 10am-12pm. Tuition: $35/semester. First day of schoo.: September 9. To apply email: aayurisich@gmail.com                        

Pārzine Anda Yurisich